Στρατηγικοί Στόχοι

Σκοπός του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης του 8ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής «Αθηνά-Ελπίς», είναι η κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η συμβολή του στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι:

  • Ανάπτυξη, λειτουργία και εδραίωση ως κοινωνικής επιχείρησης στην τοπική οικονομία.
  • Παροχή συνθηκών πραγματικής εργασίας και ικανοποιητικής αμοιβής στους ψυχικά ασθενείς που συμμετέχουν και που εργάζονται στον Κοι.Σ.Π.Ε.
  • Εξασφάλιση χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής αποτελεσματικότητας του συνεταιρισμού
  • Δημιουργία κερδών και επανατοποθέτηση τους για την περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Comments are closed.