Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Πέραν της αμιγούς επιχειρηματικής σχέσης με ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων, ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς» δύναται να προσφέρει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθώς ο συνεταιρισμός ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας ήδη απασχολεί επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ιατρός εργασίας, γενικός ιατρός, επισκέπτης υγείας).

Αναλυτικότερα οι παρεχόμενες από τον ΚοιΣΠΕ υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (ΨΚΑ) είναι μια διαδικασία η οποία διευκολύνει τις ευκαιρίες για άτομα – με έκπτωση της λειτουργικότητας, ανίκανα ή ανάπηρα από μια ψυχική διαταραχή – να επιτύχουν ένα όσο το δυνατό καλύτερο επίπεδο ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα. Η ΨΚΑ συνεπάγεται τόσο τη βελτίωση των ικανοτήτων των ατόμων όσο και την εισαγωγή περιβαλλοντικών αλλαγών ώστε να δημιουργήσει μια ζωή όσο το δυνατό περισσότερο ποιοτική για ανθρώπους που έχουν βιώσει μια ψυχονοητική διαταραχή, ή που έχουν μια έκπτωση της ψυχονοητικής τους ικανότητας τέτοια που να έχει παράγει ένα ορισμένο επίπεδο αναπηρίας. Η ΨΚΑ στοχεύει στο να προσφέρει το καλύτερο δυνατό επίπεδο λειτουργικότητας των ατόμων και των κοινωνιών, και στην ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων και των μειονεξιών, επηρεάζοντας τις επιλογές των ατόμων για το πως θα ζουν επιτυχώς στην κοινότητα.

Η ΨΚΑ είναι πολύπλοκη και φιλόδοξη επειδή συμπεριλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τομείς και διαφορετικά επίπεδα, από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία στα σπίτια και τους χώρους εργασίας. Ακόμη, η ΨΚΑ συμπεριλαμβάνει την κοινωνία ως σύνολο. Η ΨΚΑ είναι ένα ουσιαστικό και ακέραιο κομμάτι της συνολικής διαχείρισης των ατόμων που μειονεκτούν λόγω ψυχονοητικών διαταραχών. Κατά συνέπεια, αυτοί που εμπλέκονται στην ΨΚΑ ποικίλουν επίσης αρκετά, π.χ., χρήστες υπηρεσιών, επαγγελματίες, οικογένειες, εργοδότες, υπεύθυνοι και διοικητικοί των κοινοτικών υπηρεσιών και όλης της κοινότητας. Με δεδομένη αυτή την πολυπλοκότητα, τα μέσα για την παροχή ΨΚΑ ποικίλουν, ανάλογα με τα γεωγραφικά, πολιτισμικά, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά των χώρων όπου παρέχεται η ΨΚΑ

Οι στόχοι της ΨΚΑ εμπλέκουν μια σειρά βημάτων τα οποία, ενώ είναι ξεχωριστά και πολύτιμα καθ΄ εαυτά, αποκτούν την πλήρη σημασία και ισχύ τους όταν διαπλέκονται στενά.

Ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
1. τη μείωση της συμπτωματολογίας μέσω κατάλληλης φαρμακοθεραπείας, ψυχολογικών χειρισμών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.
2. τη βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων μέσω της αύξησης των κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων, της ψυχολογικής αντιμετώπισης (coping) και της απασχόλησης.
3. τη μείωση των διακρίσεων και του στίγματος.
4. την παροχή υποστήριξης σε εκείνες τις οικογένειες που έχουν ένα μέλος με ψυχονοητική διαταραχή.
5. την κοινωνική υποστήριξη μέσω της δημιουργίας και διατήρησης ενός μακρόπνοου συστήματος κοινωνικής στήριξης, της ελάχιστης κάλυψης των βασικών αναγκών αναφορικά με τη στέγη, την απασχόληση, το κοινωνικό δίκτυο και τον ελεύθερο χρόνο.
6. την ενίσχυση των χρηστών των υπηρεσιών μέσα από την αύξηση της αυτονομίας, της αυτάρκειας και των ικανοτήτων αυτοϋποστήριξης των χρηστών και των επαγγελματιών.

Comments are closed.