Ιστορικό Ανάπτυξης

Το 2009 δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΥΚΑ) του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών υγείας και την παρακολούθηση εφαρμογής τους, καθώς και την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, που αφορούν σε θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ψυχικής υγείας, σχολικής υγείας και δημόσιας υγείας.

Ο ΟΥΚΑ με την υπ΄αριθμ.2 θέμα7/21- 09 – 2009 απόφαση του έθεσε ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), στα όρια ευθύνης του Δήμου Αθηναίων.

Κατόπιν αυτού ο πρόεδρος του ΟΥΚΑ με την υπ.αρ. 74/01-09-2010 απόφαση προέδρου του όρισε ομάδα σύστασης Κοι.Σ.Π.Ε. για τον 8ο ΤοΨΥ, Η ομάδα σύστασης παρείχε συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη προς τον ΟΥΚΑ για τη σύσταση αρχικού πυρήνα από φορείς του 8ου ΤοΨΥ. Επίσης πραγματοποίησε συναντήσεις με φορείς (ψυχικής υγείας, ΜΚΟ και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα) για την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας Κοι.Σ.Π.Ε. και για την ενθάρρυνση συμμετοχής τους στην ίδρυση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου ΤοΨΥ Ν. Αττικής.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 η Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας (ΤΕΨΥ) του 8ου ΤοΨΥ Ν. Αττικής γνωμοδότησε θετικά για τη σύσταση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. στον τομέα ευθύνης της.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα πανελλαδικής απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, συνήλθε σε πανηγυρική συγκέντρωση ο μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων και φορέων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στον υπό σύσταση Κοι.Σ.Π.Ε. (οι εξήντα από τους εκατόν δώδεκα) και συγκροτήθηκε η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου ΤοΨΥ Ν. Αττικής, η οποία και αποφάσισε τη σύσταση του Κοι.Σ.Π.Ε. με την επωνυμία «Αθηνά – Ελπίς».

Στις 30 Δεκεμβρίου 2010 η προσωρινή διοικούσα επιτροπή δια πληρεξούσιας δικηγόρου υπέβαλλε αίτηση προς τον Πρόεδρο του Ειρηνοδικείου Αθηνών για την έγκριση του υποβληθέντος καταστατικού.

Τέλος στις 31 Δεκεμβρίου 2010 την τελευταία ημέρα ενός δύσκολου από πλευράς οικονομικών συγκυριών καιι δεδομένων για την Ελλάδα και την Αθήνα έτους, υποβλήθηκε προς την ΔΨΥ του ΥΥΚΑ όλα τα σχετικά για την έκδοση της έγκρισης σκοπιμότητας για τη λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου ΤοΨΥ Ν.Αττικής «Αθηνά – Ελπίς»

Έτος ίδρυσης: 2011

Comments are closed.