Προστιθέμενη Κοινωνική Αξία

Οι επιχειρήσεις τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που συνεργάζονται με τον «Αθηνά – Ελπίς», ενισχύοουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και το προφίλ της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους. Η συνεργασία ωστόσο δεν στηρίζεται σε σχέση χορηγίας η ανταποδοτικής παροχής, αλλά σε καθαρά επιχειρηματική συνεργασία με σκοπό την εξυπηρέτηση ουσιαστικών αναγκών σε υπηρεσίες και προϊόντα των επιχειρήσεων που εμπιστεύονται τον Κοι.Σ.Π.Ε.

žΑναλυτικότερα προκύπτουν τα παρακάτω άμεσα οφέλη:

  1. Άμεση εξοικονόμηση χρημάτων (π.χ. μείωση ανεργίας και επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης),
  2. Αύξηση εσόδων (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνική ασφάλιση και Φ.Π.Α.),
  3. Έμμεση εξοικονόμηση χρημάτων (π.χ. μειωμένη χρήση πόρων για περίθαλψη),
  4. Έμμεσα μη χρηματικά οφέλη (π.χ. ποιότητα ζωής).

Comments are closed.