Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης

Χωρίς κατηγορία

Ανακοινώνονται οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των Υποψηφίων για τις θέσεις απασχόλησης με κωδικούς 102, 103Α, 103Β, 103Γ, 104 και 105 που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «Δημιουργία και διετής πιλοτική λειτουργία Εξιδεικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) στον ΚοιΣΠΕ “Αθηνά-Ελπίς”, της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για Άτομα με Σοβαρά Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα (ΑμΣΨΠ) και άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), μέσω λειτουργίας Εξιδεικευμένων Γραφείων Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από ΠΟΚοιΣΠΕ και ΚοιΣΠΕ» και Κωδικό ΟΠΣ 5217909

6ΨΝΑ46527Γ-ΥΘΛ_ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ 89_Θέμα 1ο_Υποβολή Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ μετά τις συνεντεύξεις

ΡΚΝ446527Γ-ΖΤΨ_ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ 89_Θέμα 5ο_Υποβολή Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης ΑΙΤΗΣΕΩΝ μετά τις συνεντεύξεις

» Χωρίς κατηγορία » Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης
On 12 April 2024

Comments are closed.

«