Συνεταιριστές

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. μπορούν να γίνουν:

Κατηγορία Α: Φυσικά πρόσωπα, ενήλικες ή ανήλικοι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, οι οποίοι λόγω ψυχικής διαταραχής έχουν ανάγκη αποκατάστασης, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αντίστοιχη Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας, ανεξάρτητα από τη διαγνωστική κατηγορία, το στάδιο της νόσου και τη διαμονή (Προσωπική Κατοικία, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του παρόντος νόμου, νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., κυρίως ψυχιατρικά, Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ή άλλες Μ.Ψ.Υ.), χωρίς να απαιτείται να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των νόμων Περί Συνεταιρισμών. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας αποτελούν τουλάχιστον το 35% του συνόλου των μελών.

Τα μέλη της συγκεκριμένης κατηγορίας δύναται να παρέχουν εργασία στους Κοι.Σ.Π.Ε. και να αμείβονται ανάλογα με τον χρόνο εργασίας τους και την παραγωγικότητά τους. Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα απασχολούμενα μέλη λαμβάνουν οποιασδήποτε μορφής σύνταξη ή επίδομα ή νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα με την αμοιβή τους από τον συνεταιρισμό. Σε περίπτωση δε που τα απασχολούμενα μέλη της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν είναι ασφαλισμένα και επιπλέον δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του Άρθρου 18 του Ν. 2072/1992, ασφαλίζονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε. στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισμούς των κλάδων τους.

Κατηγορία Β: Ενήλικες που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας, όπως εργοθεραπευτές, εκπαιδευτές και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών της ψυχικής υγείας. Επιτρέπεται η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων ή ψυχιάτρων ή ψυχολόγων κλάδου Ε.Σ.Υ. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των μελών.

Τα μέλη αυτής της κατηγορίας δύναται να παρέχουν υπηρεσία στους συνεταιρισμούς με πλήρη ή μερική απασχόληση σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας τους. Τα απασχολούμενα μέλη αυτής της κατηγορίας δεν αμείβονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε. Οι συνεταιρισμοί οφείλουν μόνο να καταβάλουν σε αυτά τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν λόγω της εργασίας τους σε αυτούς.

Κατηγορία Γ: Δήμοι, Κοινότητες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό των συνεταιρισμών, και ειδικότερα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., κυρίως τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Γενικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστήμια Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία έχουν αναπτύξει Μονάδες Ψυχικής Υγείας και υπάγονται στον κατά περίπτωση Τομέα Ψυχικής Υγείας.

Το Συνεταιριστικό σχήμα του Κοι.Σ.Π.Ε. του 8ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ διαμορφώθηκε ως εξής:

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι εταίροι της 1ης κατηγορίας, δηλαδή οι Λήπτες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.) που έχουν ανάγκη ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ειδικότερα επαγγελματικής επανένταξης, μέσα από τις διάφορες ενέργειες κινητοποίησης. Ο χαρακτήρας και ο βαθμός της συμμετοχής των ψυχικά ασθενών στον Κοι.Σ.Π.Ε. εξαρτάται από τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα του καθενός.

Οι Λ.ΥΨ.Υ. προήλθαν από διάφορες δραστηριότητες που ανέπτυξε ο Οργανισμός Υγείας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Υ.Κ.Α.). Επίσης κλήθηκαν να συμμετάσχουν συνεταιριστές από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, από τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, από το Ψυχιατρικό τμήμα του Νοσοκομείου Σωτηρία και από το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (ΚΚΨΥ) στου Ζωγράφου.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Οι συνεταιριστές της Β Κατηγορίας, δηλαδή οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προήλθαν από διάφορες ενέργειες ενημέρωσης, υλοποιήθηκαν. Η πολυετής εμπειρία των ατόμων της συγκεκριμένης κατηγορίας ιδίως στις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, του Νοσοκομείου Σωτηρία, του Κ.Κ.Ψ.Υ. και σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, επιτρέπει την ανάληψη από την πλευρά τους, υποστηρικτικού ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν στη λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Στην Κατηγορία Γ συμμετέχουν οι φορείς

  • Γενικό Νοσοκομείο «Ελπίς» https://www.elpis.gr
  • Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου
  • Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «Σωτηρία» https://www.sotiria.gr
  • Εταιρία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών
  • Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος Α.Ε.»
  • ΜΚΟ «50 plus»
  • ΜΚΟ «Praxis»
  • ΜΚΟ «Κέντρο Ζωής»
  • ΜΚΟ «Ανοιχτή Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής» https://www.fkpanoixtiagalia.gr

Παράλληλα προσκλήθηκαν και αποδέχτηκαν να γίνουν μέλη στην Γ΄ κατηγορία ηθοποιοί και δημοσιογράφοι, δηλαδή άνθρωποι που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και που θα μπορούσαν να συνδράμουν αποφασιστικά στην εμπέδωση της αναγκαιότητας εργασίας των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, με παράλληλη προσδοκία την αποφυγή του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Comments are closed.