Πρόσκληση για Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας μερικής απασχόλησης

Χωρίς κατηγορία


Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» με έδρα την Αθήνα έχει αναπτύξει τις παραγωγικές δραστηριότητες:

1.    Συνεργείο καθαρισμού κτηρίων

2.   Λειτουργία μικρών καταστημάτων

3.    Παροχή υπηρεσιών εστίασης

4.    Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

Υλοποιώντας την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για την παροχή ευκαιριών εργασίας ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Για την ανάγκες λειτουργίας του Κοι.Σ.Π.Ε. ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας με τις προαναφερθείσες επιχειρηματικές δραστηριότητες, προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6 μηνών) με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Έναν (1) επαγγελματία ψυχικής υγείας με ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγου ή ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζομένων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας κατά την εργασία τους και την ομαλότερη ένταξη στις διαδικασίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα προσόντα θα πρέπει στοιχειωδώς να είναι τα εξής:

  1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης ανάλογα με την ειδικότητα) της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.
  2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
  3. Προϋπηρεσία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Συνεκτιμώμενα προσόντα αποτελούν:

  1. Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές με την ψυχοκοινωνική & εργασιακή αποκατάσταση γμωστικό αντικείμενο.
  3. Προϋπηρεσία σε Κοι.Σ.Π.Ε. έως δώδεκα (12) μήνες.
  4. Προϋπηρεσία σε λοιπές Κοινωνικές Επιχειρήσεις, έως έξι (6) μήνες.
  5. Κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Όλα τα δικαιολογητικά  θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:

koispe_athinaelpis@hotmail.com

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς», Παράσχου 23 Γκύζη, και στο τηλέφωνο 2106495251 καθημερινά  12:00 έως 14:00

Υποβολή υποψηφιοτήτων έως 30 Νοεμβρίου 2020.

3 Νοεμβρίου 2020

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοι.Σ.Π.Ε.  « Αθηνά Ελπίς»

Κουπίδης Σωτήριος

μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και αίτηση στον σύνδεσμο που ακολουθεί

Πρόσκληση Ε.Ψ.Υ. Ιούλιος 2020 FINAL (3)

 

» Χωρίς κατηγορία » Πρόσκληση για Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας...
On 3 November 2020

Comments are closed.

« »