ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΠΤΗ/ΕΜΨΥΧΩΤΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Προσκλήσεις

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)

8ου Τ.Ο.Ψ.Υ. Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ  « ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΣ  »

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΕΜΨΥΧΩΤΗ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» με έδρα την Αθήνα, υλοποιώντας την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για την παροχή ευκαιριών εργασίας ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  έχει αναπτύξει τις παραγωγικές δραστηριότητες:

  1. 1.      Συνεργείο καθαρισμού & διαχείρισης πρασίνου
  2. 2.      Λειτουργία μικρών καταστημάτων
  3. 3.      Παροχή υπηρεσιών εστίασης
  4. 4.      Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης

Για την ανάγκες λειτουργίας του Κοι.Σ.Π.Ε. ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας που παρέχει επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσω των ανωτέρω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προτίθεται  να προσλάβει συνεργάτη για την κάλυψη της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για:

Έναν (1) επόπτη δράσεων & εμψυχωτή για το συνεργείο καθαρισμού & διαχείρισης πρασίνου. Ο επόπτης θα συμμετέχει μαζί με τα στελέχη των άλλων δράσεων στην επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, στην βελτίωση της αποδοτικότητας και την καλή εκτέλεση αυτών. Επίσης θα συνδράμει στον σχεδιασμό της επέκτασης της δράσης της καθαριότητας και των υπολοίπων δράσεων καθώς και της υλοποίησης νέων. Επίσης ο επόπτης συμμετέχει τόσο στην επιχειρηματική υπηρεσία όσο και στη συμβουλευτική υποστηρικτική υπηρεσία της Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» με σκοπό να υποστηρίζει το ψυχοκοινωνικό & αποκαταστασιακό πολύπλευρο έργο του Κοι.Σ.Π.Ε. στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της απασχόλησης και εργασίας ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα προσόντα του υποψηφίου θα πρέπει στοιχειωδώς να είναι τα εξής:

Π.1. Απολυτήριο λυκείου.

Π.2. Γενική εργασιακή εμπειρία σε εποπτεία παραγωγικών διαδικασιών.

Π.3. Εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία σε Κοινωνικές επιχειρήσεις ή σε προγράμματα υποστήριξης ευπαθών η/και ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Π.4. Για τους άνδρες ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Συνεκτιμώμενα προσόντα αποτελούν:

Σ.Π.1. Εθελοντική εργασία σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Σ.Π.2. Συνεταιριστές ή/και Ιδρυτικά μέλη Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς».

Σ.Π.3. Δίπλωμα οδήγησης τύπου B.

Σ.Π.4. Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Σ.Π.5. Γνώση χειρισμού προγραμμάτων γραφείου στον Η/Υ και χρήσης του διαδικτύου (Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε δοκιμασία δεξιοτήτων).

 

Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων δύναται να πραγματοποιήσει προφορική συνέντευξη στο 10% των υποψηφίων με την υψηλότερη μοριοδότηση.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο απολυτηρίου.

3. Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας.

4. Αντίγραφα τίτλων ξένης γλώσσας.

5. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ εφόσον υπάρχουν.

6. Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άρρενες).

7. Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

8. Βεβαίωση συμμετοχής στο συνεταιριστικό σχήμα στον Κοι.Σ.Π.Ε. (με δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από το αρχείο του Κοι.Σ.Π.Ε.).

9. Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης.

10. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.

11. Υ.Δ. ότι όλα τα δεδομένα που αναγράφονται στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που υποβάλλονται στην αίτηση είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχει ο υποψήφιος.

Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, η αίτηση του υποψηφίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Τα παραπάνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:

Π.1. Βαθμός απολυτηρίου λυκείου πολλαπλασιαζόμενος επί 50 (max = 1000 μόρια).

Π.2. 10 μόρια ανά μήνα γενικής επαγγελματικής εμπειρίας έως 18 μήνες (max = 180 μόρια).

Π.3. 15 μόρια ανά μήνα εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας έως 12 μήνες (max = 180 μόρια).

Π.4. Κριτήριο ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σ.Π.1. 0-18 μήνες εθελοντικής εργασίας: Πέντε (5) μόρια για κάθε μήνα (max = 90 μόρια).

Σ.Π.2. Εκατό (100) μόρια σε Συνεταιριστές – Ιδρυτικά μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς».

Σ.Π.3. Τριάντα (30) μόρια για κατοχή διπλώματος οδήγησης τύπου B.

Σ.Π.4. Πενήντα (50) μόρια για πτυχίο καλής γνώσης και εκατό (100) μόρια για πτυχίο άριστης γνώσης αγγλικών.

Σ.Π.5. Πενήντα (50) μόρια για γνώση Η/Υ.

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα υλοποιηθεί, όπως προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός, από την τριμελή επιτροπή προσλήψεων και το Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς». Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς», Παράσχου 23 Γκύζη, και στο τηλέφωνο/fax: 210-6495251 καθημερινά, από 10.00΄ έως 12.00΄ κ. Μπαρλιά Κωνσταντίνα.

Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι κάθε τρίμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη των επιμέρους στόχων που θα προκύπτουν από την περιγραφή των καθηκόντων. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης δύναται να γίνει μονομερής καταγγελία της σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, με συνημμένα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koispe_athina-elpis@hotmail.com το αργότερο έως τις 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ.

 

12 Φεβρουαρίου 2019

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοι.Σ.Π.Ε.  « Αθηνά Ελπίς»

Κουπίδης Σωτήριος

» NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Προσκλήσεις » ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ...
On 12 February 2019

Comments are closed.

« »