Πρόσκληση για υπεύθυνο κυλικείου

NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πρόσκληση για υπεύθυνο κυλικείο

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κοι.Σ.Π.Ε.«Αθηνά – Ελπίς» με έδρα την Αθήνα, στο πλαίσιο ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τη λειτουργία της δράσης: «Λειτουργία μικρών καταστημάτων», προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη της θέσης:

 Ένας (1) υπεύθυνος για την λειτουργία κυλικείου,

με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης για διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα αύξησης τόσο του χρόνου όσο και του διαστήματος απασχόλησης:

 

       Περιγραφή καθηκόντων:

Ο Υπεύθυνος του κυλικείου έχει ως βασική του ευθύνη την εύρυθμη λειτουργία του          καταστήματος για το λόγο αυτό αναλαμβάνει τα εξής:

  • Επικοινωνία με προμηθευτές (παραγγελίες , έλεγχο και παραλαβή αγαθών και αναλωσίμων).
  • Διαμόρφωση προγράμματος  για την εύρυθμη λειτουργία του κυλικείου.
  • Τήρηση μηνιαίου ταμείου (έσοδα-έξοδα).
  • Έκδοση τιμολογίων κυλικείου και παραλαβή τιμολογίων προμηθευτών.
  • Σύνταξη προτυποποιημένων εκθέσεων προόδου της λειτουργίας του κυλικείου εφόσον του ζητηθεί.
  • Διαμόρφωση συνεργατικού και ομαδικού πνεύματος στην ομάδα των εργαζομένων στο κυλικείο.
  • Συνεργασία με τον επόπτη της δράσης των μικρών καταστημάτων και την διοίκηση του συνεταιρισμού.

Για την επίτευξη των παραπάνω:

Συνεργάζεται με τους εργαζόμενους του κυλικείου με σκοπό τη δημιουργία θετικού συνεργατικού ομαδικού κλίματος, αλλά και για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν στην λειτουργία του κυλικείου.

Συνεργάζεται με τον επόπτη της δράσης και τα υπόλοιπα μέλη της επιχειρηματικής ομάδας με σκοπό την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος και των στόχων που έχουν τεθεί από το Δ.Σ.

Συνεργάζεται με το λογιστήριο για την έκδοση & διανομή παραστατικών.

Συνεργάζεται με τη διοίκηση του συνεταιρισμού όποτε αυτό απαιτηθεί.

 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων θα πρέπει στοιχειωδώς να είναι τα εξής:

Π.1. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα – κυλικείο ή σε τμήμα μαζικής εστίασης.

Π.2. Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασία κειμένου, διαδίκτυο και φύλλα επεξεργασίας.

Π.3. Για τους άνδρες ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα αποτελούν:

 

Σ.Π.1. Εθελοντική εργασία σε κοινωνικές επιχειρήσεις.

Σ.Π.2. Συνεταιριστές – μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς».

Σ.Π.3. Διακεκριμένη εμπειρία σε μεγάλες εταιρίες εστίασης.

Σ.Π.4. Παρακολούθηση σεμιναρίων, ημερίδων κ.α. σχετικά με την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την οργάνωση της εστίασης, την εστίαση κ.λπ.

 

Επιπρόσθετα στην επιτροπή αξιολόγησης παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 15.00. Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός, από την τριμελή επιτροπή προσλήψεων και το Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά  (τηλέφωνο/fax: 210-6495251) και στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς», Παράσχου 23 Γκύζη, 3ος όροφος, καθημερινά κατόπιν ραντεβού, από 10:00 έως 14:00. Υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Χατζηνικολάου Νικόλαος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, με συνημμένα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις σεμιναρίων κ.λπ.) στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς» ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koispe_athina-elpis@hotmail.com.

 

17 Μαΐου 2019

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς»

κ. Σωτήριος Κουπίδης

» NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Προσκλήσεις » Πρόσκληση για υπεύθυνο κυλικείου
On 18 May 2019

Comments are closed.

« »