Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επαγγελματία Μαζικής Εστίασης – Οκτώβριος 2018

NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Διακηρύξεις, Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κοι.Σ.Π.Ε.«Αθηνά – Ελπίς» με έδρα την Αθήνα, στο πλαίσιο ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τη λειτουργία της δράσης: «Παροχή υπηρεσιών εστίασης», προτίθεται να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης:

Έναν (1) Επαγγελματία Μαζικής Εστίασης ο οποίος σε συνεργασία με τον Επόπτη Εστίασης θα μεριμνά για την ορθή λειτουργία και οργάνωση των υπηρεσιών μαζικής εστίασης

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Τα ελάχιστα προσόντα των υποψηφίων θα πρέπει στοιχειωδώς να είναι τα εξής:

Π.1. Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Π.2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στον χώρο της εστίασης.

Π.3. Καλή Γνώση της Αγγλικής.

Π.4. Καλή Γνώση χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, χρήση διαδικτύου και φύλλα επεξεργασίας).

Συνεκτιμώμενα προσόντα αποτελούν:

Σ.Π.1. Ανεργία (έως 6 μήνες)

Σ.Π.2. Γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέρα της Αγγλικής.

Σ.Π.3. Εμπειρία σε συστήματα παραγγελιοληψίας ή/και service

Σ.Π.4. Κοινωνική ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, οργανωτικές ικανότητες και δημιουργικότητα.

Επιπρόσθετα στην επιτροπή αξιολόγησης παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τα παραπάνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:

Π.1. Βαθμός απολυτηρίου πολλαπλασιαζόμενος επί 10  (100 μόρια μέγιστο).

Π.2. Δέκα (10) μόρια ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας έως 24 μήνες (240 μόρια μέγιστο).

Π.3.Τριάντα (30) μόρια για πτυχίο καλής γνώσης και πενήντα (50) μόρια για πτυχίο άριστης γνώσης.

Π.4. Κριτήριο ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σ.Π.1. Τριάντα (30) μόρια για κάθε μήνα ανεργίας έως 6 μήνες (180 μόρια μέγιστο).

Σ.Π.2. Κριτήριο ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σ.Π.3. Κριτήριο ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προφορική Συνέντευξη: Μηδέν (0) έως διακόσια (200) μόρια.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
  3. Αντίγραφο απολυτηρίου, στο οποίο θα αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός επίδοσης.
  4. Αντίγραφα των τίτλων Ξένων Γλωσσών ή αποδεικτικά γνώσης.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι όλα τα δεδομένα που αναγράφονται στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που υποβάλλονται στην αίτηση είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων που κατέχει ο υποψήφιος.
  6. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ για απόδειξη του χρόνου ανεργίας.
  7. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής :

I.            Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

II.            Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου (π.χ. πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λπ.).

ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί όπως προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός, από την τριμελή επιτροπή προσλήψεων και το Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς».

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε.«Αθηνά – Ελπίς», Παράσχου 23 Γκύζη, και στο τηλέφωνο/fax: 210-6495251 καθημερινά, από 10:00 έως 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, με συνημμένα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε.«Αθηνά – Ελπίς» ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koispe_athina-elpis@hotmail.com

3 Οκτωβρίου 2018

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς»

κ. Κουπίδης Σωτήριος

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης βιογραφικών η 15η Οκτωβρίου 2018.

Για να δείτε την πρόσκληση σε PDF παρακαλώ πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΟΙΣΠΕ Επαγγελματίας Μαζικής Εστίασης

» NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Διακηρύξεις, Προσκλήσεις » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επαγγελματία...
On 3 October 2018

Comments are closed.

« »