Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας

NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Διακηρύξεις, Προσκλήσεις

Prosklisi_Epaggelmatia_Psixikis_Ygeias_2017
Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)
8ου Τ.ο.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Αθηνά – Ελπίς»

Παρακαλώ πατήστε το link από πάνω για να ανοίξει η πρόσκληση σε μορφή PDF.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς» με έδρα την Αθήνα, υλοποιώντας την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για την παροχή ευκαιριών εργασίας σε άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, έχει αναπτύξει τις κάτωθι παραγωγικές δραστηριότητες:
1. Συνεργείο καθαρισμού & διαχείρισης πρασίνου
2. Λειτουργία μικρών καταστημάτων
3. Παροχή υπηρεσιών εστίασης & εστιατόριο Mentaleaty
4. Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης
Για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς» ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας, προτίθεται να προσλάβει με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πέντε (5) μήνες με δυνατότητα παράτασης:
Ενός (1) επαγγελματία ψυχικής υγείας με ειδικότητα ΠΕ Ψυχολόγου ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς» με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζομένων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας κατά την εργασία, την ομαλότερη ένταξη στην παραγωγική διαδικασία και απασχόληση και στην εφαρμογή παρεμβάσεων στο πλαίσιο της ευρύτερης ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

Τυπικά προσόντα
1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής ή Τεχνολιγικής Εκπαίδευσης ανάλογα με την ειδικότητα του επαγγελματία ψυχικής υγείας.
2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
3. Προϋπηρεσία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας.
Συνεκτιμώμενα προσόντα
1. Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο.
3. Εθελοντική εργασία σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις.
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ (word, excel, powerpoint)

Τα παραπάνω κριτήρια μοριοδοτούνται ως εξής:
Τ.Π.1.Βαθμός πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο επί 100 (max 1000 μόρια).
Τ.Π.2. Κριτήριο ON/OFF
Τ.Π.3. 20 μόρια ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας έως 24 μήνες (max 480 μόρια).

Σ.Π.1. 50 μόρια για πτυχίο καλής γνώσης και 100 μόρια για πτυχίο άριστης γνώσης
Σ.Π.2. 50 μόρια για σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Σ.Π.3. 10 μόρια ανά μήνα επαγγελματικής εμπειρίας έως 6 μήνες (max 480 μόρια).
Σ.Π.4. 10 μόρια ανά θεματικό κύκλο.
Στην επιτροπή παρέχεται το δικαίωμα να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Σε περίπτωση μεγάλου πλήθους υποψηφιοτήτων η επιτροπή δύναται να καλέσει το 10% των πρωτευσάντων από την μοριοδότηση των τυπικών προσόντων (Τ.Π.) και των συνεκτιμώμενων προσόντων (Σ.Π.).
Προφορική Συνέντευξη: 0 έως 300 μόρια.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν:
Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενοι βάσει της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του “Σ.Α.Ε.Ι.”, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2 έως 12 και 11 του Π.Δ. 165/2000 (άρθρο 8 οδηγίας 89/48 του Συμβουλίου της Ε.Ε.). Η ως άνω Πράξη ή Πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σε περίπτωση που, από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
5. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής :
I. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
II. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Όσα επιπλέον δικαιολογητικά θα συμβάλλουν στο να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ατομικών προσόντων και ικανοτήτων του κάθε υποψήφιου (π.χ. αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της, αντίγραφο πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ κ.λπ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Αν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αίτηση του υποψήφιου απορρίπτεται
Οι φάκελοι – αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια, τα οποία ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση/ πρόσκληση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς», Παράσχου 23 Γκύζη, και στο τηλέφωνο 210-6495251 καθημερινά, από 10.00 έως 13:00.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα αποδεικτικά έγγραφα είτε στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά – Ελπίς»,είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: koispe_athina-elpis@hotmail.com το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2017.

Αθήνα 20 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοι.Σ.Π.Ε. « Αθηνά Ελπίς»

Κουπίδης Σωτήριος

» NEA, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Διακηρύξεις, Προσκλήσεις » Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Επαγγελματία Ψυχικής...
On 21 July 2017

Comments are closed.

« »