ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – Πρόσκληση Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας – Κοινωνικός Λειτουργός – Πλήρους απασχόλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Προσκλήσεις

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» με έδρα την Αθήνα, υλοποιώντας την πολιτική του Υπουργείου Υγείας για την παροχή ευκαιριών εργασίας ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  έχει αναπτύξει τις παραγωγικές δραστηριότητες:

 1. Συνεργείο καθαρισμού & διαχείρισης πρασίνου
 2. Λειτουργία μικρών καταστημάτων
 3. Παροχή υπηρεσιών εστίασης
 4. Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασηςΓια την ανάγκες λειτουργίας του Κοι.Σ.Π.Ε. ως Μονάδας Ψυχικής Υγείας που παρέχει επαγγελματική αποκατάσταση και επανένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μέσω των ανωτέρω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, προτίθεται  να προσλάβει συνεργάτη για την κάλυψη της παρακάτω θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για:Έναν (1) επαγγελματία ψυχικής υγείας με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς» με έμφαση στην υποστήριξη των εργαζομένων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας κατά την εργασία τους και την ομαλότερη ένταξη τους στις διαδικασίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΤα προσόντα θα πρέπει στοιχειωδώς να είναι τα εξής:

  Π.1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής,

  Π.2 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

  Π.3. Γενική εργασιακή εμπειρία ως Κοινωνικός λειτουργός τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα αποτελούν:

  Σ.Π.1 Γνώση  Αγγλικής γλώσσας,

  Σ.Π.2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο,

  Σ.Π.3. Προυπηρεσία σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις ή Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Αθηνά Ελπίς», Παράσχου 23 Γκύζη, και στο τηλέφωνο 2130405429 καθημερινά, από 10.00΄ έως 12.00΄, κ. Θεοδωρόπουλο Νίκο. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, με συνημμένα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ.) στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koispe_athina-elpis@hotmail.com το αργότερο έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2023.

 

07 Αυγούστου 2023 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. Κοι.Σ.Π.Ε.  « Αθηνά Ελπίς» 

Κουπίδης Σωτήριος 

[Κατεβάστε την πρόσκληση σε pdf]

» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Προσκλήσεις » ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – Πρόσκληση Επαγγελματία...
On 19 August 2023

Comments are closed.

« »